Caritas

Vaš dar za Caritas  možete uplatiti na SEB Konto 5231-3491897